Privacy Policy

English Version Below. 


Dutch

AllBe, gevestigd aan Weesperstraat 61, 1018VN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
https://www.allbe.nl/

+31 06 4212 0908

Scot Walker is de Functionaris Gegevensbescherming van AllBe Hij/zij is te bereiken via info@allbe.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

AllBe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allbe.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

AllBe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– AllBe analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

AllBe neemt analytisch op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AllBe) tussen zit. AllBe gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google services.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

AllBe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Voor onbepaalde tijd, maar met voldoende bescherming van de gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

AllBe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

AllBe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AllBe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AllBe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allbe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AllBe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

AllBe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@allbe.nl. AllBe heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Wij verzamelen de gegevens die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld, de gegevens die wij verzamelen zijn uitsluitend voor analytische en reclamedoeleinden.

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres. 

 

English

AllBe, located at Weesperstraat 61, 1018VN, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

https://www.allbe.nl/

+31 06 4212 0908

Scot Walker is the Data Protection Officer of AllBe. He / she can be reached via info@allbe.nl

Personal data that we process

AllBe processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name

– Telephone number

– E-mail address

– IP address

– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

– Information about your activities on our website

– Internet browser and device type

 

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@allbe.nl and we will delete this information.

 

For what purpose and on what basis do we process personal data

AllBe processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment

– Sending our newsletter and / or advertising brochure

– To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services

– To inform you about changes to our services and products

– To offer you the opportunity to create an account

– AllBe analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

 

Automated decision-making

AllBe makes analytical decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an AllBe employee). AllBe uses the following computer programs or systems: Google services.

 

How long do we keep personal data

AllBe does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: Indefinitely but under sufficient protection of data. 

 

Sharing of personal data with third parties

AllBe only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

AllBe uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. AllBe uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to be able to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and asked permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by AllBe and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@allbe.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. AllBe would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons but within four weeks, at your request. AllBe would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons but within four weeks, at your request. AllBe would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

AllBe takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@allbe.nl. AllBe has taken the following measures to protect your personal data: We collect the data that cannot be tied to the specific person, the data that we collect is for the analytical and advertising purposes only. 

– Security software, such as a virus scanner and firewall.

– TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this at the address bar ‘https’ and the padlock in the address bar.

-DKIM, SPF and DMARC are three internet standards that we use to prevent you from receiving e-mails on our behalf that contain viruses, are spam or are intended to obtain personal (login) data.

-DNSSEC is an extra security (in addition to DNS) for converting a domain name (#company_website) to the associated IP address (server name); it is provided with a digital signature. You can have that signature checked automatically. This way we prevent you from being redirected to a false IP address.